You May Also Like

Dispozita mbi lënësit e namazit sipas katër shkollave juridike (Hanefi, Maliki, Shafi, Hanbeli)

Mr. Eset Shaqiri / Në emër të Allahut, Gjithëmëshirshmit, Mëshiruesit! Çdo falënderim…